Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Delegálás a helyi választási bizottságba

 
A jelöltet állító jelölő szervezetek a helyi választási bizottságba jogosultak egy-egy tagot megbízni. A szavazatszámláló bizottságba nincs lehetőség delegált tag megbízására.
A megbízott tagot a jelölő szervezet jelöltjének jogerős nyilvántartásba vételét követően, de legkésőbb 2010. szeptember 17-én 16.00 óráig lehet bejelenteni a helyi választási bizottság elnökénél. A bejelentés során meg kell adni a delegált nevét, lakcímét és személyi számát.
A megbízott választási bizottsági tag bejelentésére a jelölő szervezet bíróság által bejegyzett képviselője vagy az általa adott írásbeli meghatalmazással rendelkező meghatalmazott személy jogosult, de a meghatalmazással rendelkező képviselő további meghatalmazást is adhat.
A közös listát állító jelölő szervezetek közösen bízhatnak meg tagot a helyi választási bizottságba.
A választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági elnök, állami vezető, közigazgatási hivatal vezetője, képviselő, megyei közgyűlés elnöke, polgármester, jegyző, főjegyző, választási iroda tagja, a választási bizottság illetékességi területén működő közigazgatási szerv köztisztviselője, valamint jelölt. Az olyan választási bizottságoknak, amelyek a jogorvoslati eljárásban egymással döntési, döntést felülbíráló kapcsolatba kerülhetnek, nem lehetnek tagjai az egymással hozzátartozói kapcsolatban álló személyek.
A megbízott tag a saját kisebbségét érintő kérdésekben szavazati joggal rendelkezik a bizottságban, a bizottság napirendjén lévő egyéb kérdések megvitatásában viszont csak tanácskozási joggal vehet részt. Egyébként a jelölő szervezet által megbízott választási bizottsági tag jogai és kötelezettségei megegyeznek a választott tagokéval. Így a megbízott tag nemcsak figyelemmel kíséri a választási bizottság munkáját, hanem tevékenyen részt vesz benne, a bizottság rendelkezésére álló valamennyi információt megismerhet. A tevékenysége során tudomására jutott személyes adatokat azonban sem az őt megbízó jelölő szervezet vagy független jelölt részére, sem bárki másnak nem adhatja ki.
A választás állami költségvetéséből nem jár tiszteletdíj a megbízott tagok részére, a jelölő szervezet azonban díjazásban részesítheti az általa megbízott tagot.

  

Képviselőjelölt állítása

 

A választáson a választási bizottsághoz bejelentett és nyilvántartásba vett jelölő szervezetek által állított jelöltek indulhatnak. A választáson csak olyan személy lehet jelölt, aki az adott kisebbség kisebbségi választói jegyzékében szerepel, akár azon a településen, ahol jelöltként indul, akár más településen.

A jelöltet 2010. szeptember 3-án 16.00 óráig lehet bejelenteni a helyi választási bizottságnál. A bejelentést az EK jelű formanyomtatványon kell megtenni.

Ha a jelölt kéri, hogy nevét a kisebbség nyelvén is feltüntessék a szavazólapon, az EK nyomtatványhoz csatolni kell az N jelű nyomtatványt is.

A jelöltet a helyi választási bizottság a bejelentését követő 2 napon belül veszi nyilvántartásba.

Ha a választópolgárt több helyen is jelöltnek ajánlották, legkésőbb 2010. szeptember 7-én 16.00 óráig kell nyilatkoznia arról, hogy melyik jelölést fogadja el.

 

Szervezet bejelentése

A települési kisebbségi önkormányzati választáson az egyesülési jogról szóló törvény szerint bejegyzett olyan társadalmi szervezetek (ide nem értve a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint bejegyzett szervezeteket), indulhatnak, amelynek alapszabályában legalább 3 éve rögzített célja az adott nemzeti vagy etnikai kisebbség képviselete.

Ahhoz, hogy a kisebbségi szervezet jelöltet állíthasson, a választási bizottságnál először magát a jelölő szervezetet kell nyilvántartásba vetetni, mégpedig olyan időpontban, hogy a jelölt bejelentésének idejére már megtörténjen a szervezet nyilvántartásba vétele. A nyilvántartásba vételhez a jelölő szervezetet be kell jelenteni

 • az Országos Választási Bizottságnál, ha a szervezet több megye, illetőleg a főváros és valamely megye területén is jelöltet vagy listát kíván állítani,

 • a területi választási bizottságnál, ha a szervezet csak egy megye, illetőleg csak a főváros területén, de azon belül több településen, fővárosi kerületben kíván jelöltet állítani,

 • a helyi választási bizottságnál, ha a szervezet csak egy településen vagy fővárosi kerületben kíván jelöltet állítani.

A jelölő szervezet bejelentését a PK nyomtatvány kitöltésével és személyes leadásával vagy postai megküldésével kell megtenni. A nyomtatványhoz mellékelni kell a társadalmi szervezetek bírósági nyilvántartásából a bíróság által 2010. július 16-át követően kiállított kivonatot, továbbá a kisebbségi szervezet 2007. január 1. előtt hatályban volt, valamint a bejelentés napján hatályos alapszabályát.

Ha a szervezet kéri, hogy nevét a kisebbség nyelvén is feltüntessék a szavazólapon, a PK nyomtatványhoz csatolni kell az N jelű nyomtatványt is.

A jelölő szervezetet a választási bizottság a bejelentését követő 2 napon belül veszi nyilvántartásba.


A szavazás módja

 

 • Az a választópolgár, akit a kisebbségi választói jegyzékbe 2010. július 15-ig kérelmére felvett a helyi választási iroda vezetője, 2010. október 3-án részt vehet a települési kisebbségi önkormányzati képviselők választásán. Arról, hogy a kisebbségi választást az Ön településén kitűzték, és a kisebbségi választáson Ön szavazhat, valamint a szavazás helyéről 2010. augusztus 19-ig úgynevezett kisebbségi értesítőt kap a választási irodától. Figyelem! Ha lakóhelyéről másik településre költözik, a kisebbségi választói jegyzékből törölni kell, és a választáson nem szavazhat és jelölt sem lehet!

 • Szavazni csak személyesen, az Ön lakóhelyén lehet, a kisebbségi szavazásra szolgáló külön szavazóhelyiségben.

 • A szavazatszámláló bizottság először megállapítja az Ön személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a kisebbségi választói jegyzékben. A személyazonosság és a lakcím igazolására a következő, érvényes igazolványok alkalmasak:

 • lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi, könyvecske formátumú) vagy

 • személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy útlevél vagy 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedély (kártya formátumú) és mindegyik felsorolt igazolvány mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya).

 • Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottságtól megkapja a szavazólapot és a borítékot. A szavazólapot az Ön jelenlétében lebélyegzik. A szavazólap átvételekor Önnek alá kell írnia a kisebbségi választói jegyzéket.

 • A szavazásához szavazófülke áll rendelkezésére, amelyben kitöltheti a szavazólapot. Érvényesen szavazni 1 vagy több, de legfeljebb 4 jelöltre lehet, a jelölt neve mellett elhelyezett körbe tollal írt x vagy + jellel! Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehető figyelembe.

 • Végezetül a szavazólapot a borítékba kell helyeznie, és a borítékot a szavazatszámláló bizottság előtt az urnába kell dobnia.

 
Szavazás mozgóurnával

Ha Ön mozgásában gátolt, és emiatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, kérheti, hogy a szavazatszámláló bizottság vigye ki Önhöz a mozgóurnát. Mozgóurna csak írásban kérhető! Mozgóurnát a szavazás napja előtt a helyi választási irodától, a szavazás napján a lakóhelye szerinti szavazatszámláló bizottságtól kérhet.

 

[Visszalépés]